ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A ĎAĽŠ ÍCH SPRACOVANÝCH ÚDAJOV

(ďalej jen „Zásady“)

Verzia zo dňa  25.05.2018

 Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto ná ležitú pozornost a spracovávame ich s plným sú hlasom s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade s  týmito Zásdami. V týchto Zásadách by sme Vás chceli preto informovať o tom, aké osobné ú daje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používáme.

KTO SPRACOVÁVA VAŠE ÚDAJE:

Vaše osobné údaje podľa nižšie uvedených podmienok bude spracovávať spoločnosť Digital People a.s., IČO: 28197071, so sídlom Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 12855 (ďalej len „my“ alebo „Bibloo“), prevádzkovateľ internetového obchodu na webovej stránke bibloo.sk, v postavení správcu. Bibloo v súčasnej dobe nemá menované ho poverenca pre ochranu osobných údajov. Pre uplatňovanie Vašich práv súvisiach so spracovaním Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať priamo prostredníctvom našich kontaktných údajov:

-        Poštová adresa: BIBLOO, Rozkošného 1058/3, Smíchov, 150 00 Praha

-         Telefónne číslo: +421  220 924 000

-        E-mail: info@bibloo.sk

AKÉ OSOBNÉ Ú DAJE ZHROMAŽĎUJEME:

Bibloo môže ukladať a inak spracovávať Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete v  súvislosti s využívaním našich služieb, hlavne pri uzatvorení kúpnej zmluvy s nami prostrední ctvom webovej stránky bibloo.sk alebo prihlásením sa k odberu našich newsketterov.

Ide tak hlavne o nasledujúce osobné údaje:

-       meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska, dodacia adresa, číslo bankového účtu alebo číslo platobnej karty, ďaľšie Vami dobrovoľne poskytnuté údaje, ktoré vyplníte vrámci registrácie alebo vytvorenia objednávky a údaje týkajúce sa prezeraného alebo nakúpeného tovaru

V súvislosti s Vašou činnosťou na našej internetovej stránke ďalej zhromažďujeme a spracovávame IP adresu a súbory cookies. Spracovanie a využívanie cookies sa riadi samostatnými zásadami, ktoré môžete ná jst tu.

Všetky osobné údaje, ktoré spracovávame, pochádzajú priamo od Vás.

ZA AKÝMI ÚČELMI SPRACOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE:

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať z jedného alebo z viacerých z týchto účelov:

-       Správa a spracovanie Vá šho nákupu prostredníctvom e-shopu. Využívame Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli doručiť Vami objednaný tovar, informovať Vás o stave Vašej objednávky alebo vybaviť uplatnené právo na odstú penie od uzavretej kúpnej zmluvy alebo Vašu reklamáciu tovaru.

-       Spravovanie a spracovanie za účelom vytvorenia osobného profilu vrámci našej webovej stránky

-       Zasielanie rôznych obchodných ponúk a newsletterov, aby sme Vá s informovali o najnovších zľavách, posledných novinkách, novom tovare, promo akciách a iných sú visiacich informáciách

-        Zodpovedanie Vášho dotazu zaslaného prostredíctvom kontaktních údajov alebo na základe kontaktovania prostredníctvom zákazníckej podpory

-       Zlepšenie kvality našich služieb a vývoja nových

-        Analýza Vašich preferencií a zobrazovania obsahu, ktorý zodpovedá Vašim individuálnym potřebá m

-       Vymáhanie pohľadá vok a uplatňovanie našich práv (napr. pre prípad sú dneho sporu týkajúceho sa našich služieb) a

-        Vedenie účtovníckej evidencie a plnenie ďaľších našich zákonných povinností.

ČO NÁS OPRÁVŇUJE KU SPRACOVANIU ÚDAJOV?

Bibloo je oprávnená spracovávať Vaše osobné údaje na základe aspoň jedného z  nižšie uvedených oprávnení:

-       Plnenie zmluvy. Najčastejším právnym základom pre zhromažďovanie a spracovanie Vašich osobných údajov je uzavretie kú pnej zmluvy prostredníctvom e-shopu. Za týmto účelom ste nám poskytli Vaše osobné údaje, pretože bez ich poskytnutia nejde zmluvu platne uzavrieť a vykonať nákup. Za zmluvu sa v tomto prípade považuje aj zriadenie Vášho osobného profilu vrámci webovej stránky bibloo.sk, kde odsúhlasením podmienok dochádza k uzatvoreniu zmluvy. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov tak nejde vytvoriť Váš osobný profil.

-        Splnenie právnych povinností . Najmä vo vzťahu k spracovaniu faktúr a ich spravovaniu dochádza ku spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom splnenia právnych povinností v súvislosti s daňovými a inými právnymi predpismy.

-       Sú hlas. V niektorých prípadoch spracovávame Vaše osobné údaje aj na základe Vami predom slobodne udeleného súhlasu. Ide najmä o súhlas so zasielaním newsletterov a k súvisiacim marketingovým účelom. Vami udelený súhlas môže byť z  Vašej strany kedykoľvek odvolaný v súlade s  postupom uvedeným v týchto Zásadách. Neposkytnutie alebo odvolanie súhlasu nemá vzťah ku spracovaniu Vašich osobných údajov na základe iného oprávnenia.

-       Oprávnené záujmy Bibloo. Vaše osobné údaje sme oprávnený spracovávať aj pre účely našich oprávnených záujmov. Ide najmä o priamy marketing alebo zaistenie bezpečnosti nášho webu.

 KOMU MȎŽEME POSKYTOVAŤ OSOBNÉ Ú DAJE:

Vrámci uvedeného oprávnenia môžeme zá roveň predávať/poskytovať Vaše osobné údaje týmto subjektom:

-        Prepravcom, ktorí sú zodpovední za doručenia Vami objednaného tovaru

-        Našim obchodným partnerom, najmä Heureka Shopping s.r.o., Glami

-         Spoločnosti prevádzkujúcej našu telefónnu ústredňu pre účely zákazníckej podpory

-        Poskytovateľom platobných brán (poskytovatelia platobných kariet)

-        Našim daňovým a právnym poradcom v súvislosti s uplatnovaním našich práv

-        Partnerom zodpovedným za spracovanie vratiek

Za určitých zákonom stanovených podmienok sme ďalej povinný poskytovať alebo predať Vaše osobné údaje napr. orgánom činným v trestnom konaní (najmä Polícia ČR) a ďaľším orgánom verejnej sprá vy.

AKO DLHO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁ VAME:

Spoločnosť Bibloo spracováva a uchováva Vaše osobné údaje iba po dobu nevyhnutnú pre vyšš ie uvedené účely. V prípade spracovania osobný ch údajov na základe Vami udeleného súhlasu, po dobu, na ktorú bol súhlas udelený (spravidla 5 rokov), ak nebude tento Váš súhlas so spracovaním osobných údajov z Vašej strany odvolaný. Po uplynutí tejto doby Bibloo uchovává Vaše osobné údaje (najmä súhlas, odvolanie súhlasu) v nevyhnutnom rozsahu pre prípadnú obhajobu svojich práv.

V prípade spracovania osobných údajov spracová vá a uchovává Bibloo Vaše osobné ú daje minimálne po dobu trvania uzavretej zmluvy a do uplynutia zá konných alebo zmluvných premĺčacích lehôt a lehôt pre uplatnenie práv z vadného plnenia alebo záruky pre prípadný výkon, určenie alebo obhajobu našich nárokov.

Zároveň si Vás dovolujeme upozorniť, že Vaše osobné údaje sú ďalej uchovávané v  prípadoch, kedy to vyžaduje po nás právny predpis a to iba po dobu stanovenú týmito právními predpismi (najmä archivačné lehoty pre účtovníctvo a daňové doklady).

 AKÝM SPȎSOBOM SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE CHRÁNENÉ:

 Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré spracovávame, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. Všetky zabezpečenia sú pravidelne kontrolované, najmä či sa v  systéme nevyskytujú akékoľvek slabé miesta a či nebol vystavený útoku. Zároveň používame bezpečnostné opatrenia, aby, ak je to možné, nedochádzalo k neoprávněnému prístupu k Vašim osobním údajom a ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatečné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú pravidelne aktualizované.

Naše webové stránky a ostatné systémy zabezpečujeme pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprá vnených osôb k Vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu. Prístup do Vášho osobného profilu je možný iba po zadaní Vášho osobné ho hesla. V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že je nevyhnnutné, aby ste Vaše prístupové ú daje nedávali tretím osobám a po ukončení Vašej činnosti v osobním profile sa vždy odhlásili a to najmä vtedy, ak používate počítač spoločne s  ďaľšími osobami. Bibloo nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, iba ak by túto situáci Bibloo priamo spôsobila.

 AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÝCH Ú DAJOV?

Právo odvolať súhlas. V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na zá klade Vami udeleného súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať na stánke týkajúcej sa Vašich osobných údajov, ktorá je dostupná po Vašom prihlásení tu. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred týmto odvolaním. Odvolanie súhlasu zároveň nemá vplyv na spracovanie Vašich osobných údajov na základe iného oprávnenia, najmä v súvislosti so spracovaním nevyhnutným pre splnenie zmluvy alebo plnení právnych povinností.

 Právo na prístup. V súlade s čl. 15 Nariadení GDPR máte právo získať potvrdenie, či a aké osobné údaje sú spracované Bibloo a získať prístup k týmto osobním údajom vrátane informácií o ú čele spracovania, kategórií dotknutých osobných údajov, príjemcoch, plánovanej dobe uloženia osobný ch údajov, existencii práva požadovať výmaz alebo opravu osobných údajov, o práve podať sťažnosť u dozorné ho úradu, o zdroji osobných údajov, pokiaľ neboli získané priamo od Vás a o skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovaniu.

Právo na opravu a doplnenie. Máte prá vo požiadať Bibloo, aby opravil Vaše osobné údaje, pokiaľ sú nepresné, alebo ich doplnil, ak sú neú plné. Opravu alebo doplnenie Vašich osobných ú dajov môžete previesť i sami prostredníctvom Vášho osobného profilu na našich stránkach, ak ste zaregistrovaný.

Právo na výmaz / Právo byť zabudnutý. Máte právo, aby sme Vaše osobné ú daje vymazali, ak sú pre to dané zákonné predpoklady. Najmä v prípadoch, kedy osobné ú daje nie sú potrebné pre vyššie uvedené účely, alebo ste odvolali súhlas, alebo ste vzniesli ná mietku proti spracovaniu a zároveň my nie sme povinný naďalej spracovávať Vaše osobné údaje pre splnenie právnych povinností alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania. Máte prá vo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Bibloo, pokiaľ a) budete popierať presnosť osobných údajov (a to po dobu overenia ich presnosti), b) bude spracová vanie protiprávne a požiadate o obmedzenie použitia osobných údajov, namiesto ich výmazu, c) Vaše osobné údaje budete potrebovať pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, ak ich už Bibloo nebude potrebovať pre ú čely ďaľšieho spracovania, alebo d) pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu založenému na právnom titule pre účely našich oprávnených záujmov (najmä v  súvislosti s priamym marketingom).

Právo na prenositeľnosť osobných údajov. Ak o to požiadate spoločnosť Bibloo, predá Bibloo Vaše osobné údaje priamo inému správcovi, alebo máte právo ich získať v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo vzniesť námietku. Máte prá vo vzniesť námietku proti spracovaniu osobnýh údajov na základe nášho oprávneného záujmu, ktoré sleduje spoločnosť Bibloo, najmä v súvislosti s priamym marketingom.

Automatizované individuálne rozhodnutie. Máte právo na to, aby ste neboli predmetom rozhodnutia založenom výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane vytvárania profilov, ktoré má na Vás právne účinky alebo Vás podobným spôsobom významne ovplyvňuje. Také právo však nebude možné uplatniť v prípade, že je rozhodnutie nevyhnutné pre uzavretie alebo uplatnenie zmluvy medzi Vami a spoločnosťou Bibloo; je právom povolené používanie pre Bibloo za predpokladu, že stanoví opatrenia na ochranu svojich práv, slobôd a oprá vnených záujmov; alebo sa zakladá na Vašom výslovnom súhlase.

Právo podať sťažnosť. Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných ú dajov v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.

KEDY MȎŽETE VZNIESŤ NÁMIETKU PROTI SPRACOVANIU A ČO TO ZNAMENÁ:

Podľa čl. 21 Nariadenia GDPR máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, pokiaľ dochádza ku spracovaniu na základe oprávneniu pre splnenie povinnosti vykonávanej vo verejnom záujme alebo je to nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov Bibloo. V prípade Bibloo, tak môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu. Pokiaľ by ste si nepriali, aby sme Vám naďalej zasielali naše obchodné ponuky alebo iný newsletter v súvislosti s priamym marketingom, môžete kedykoľvek vzniesť proti tomuto námietku a my už nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať za týmto účelom a ďaľšie obchodné ponuky Vám už nebudeme zasielať. Ná mietku môžete vzniesť jej zaslaním na e-mailovú adresu info@bibloo.sk alebo kliknutím na odkaz uvedený vrámci každej elektronickej obchodnej ponuky týkajúcej sa informácie, že si už neprajete ďalej zasielať naše obchodné ponuky.

 

 

Hore